Terms&Conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

GAANEESH

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Sklep internetowy Gaaneesh („Sklep”) prowadzony jest przez spółkę Gaaneesh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stryjeńskich 15b lok. 85, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000681533, REGON: 367487510, NIP: 9512439382
  2. Niniejszy regulamin stanowi zasady:
 1. zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu i określa zasady wykonywania tych umów;
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Sklep prowadzony jest za pomocą domeny www.gaaneesh.com. Przedmiotem  działalności Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu. 
  2. Gaaneesh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie jest podmiotem prowadzącym Sklep, Usługodawcą oraz Sprzedającym.
  3. W celu skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie, wymagana jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
 3. Sprzedający – Gaaneesh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stryjeńskich 15b lok. 85, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000681533, REGON: 367487510, NIP: 9512439382 
 4. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w Sklepie. Towary dostępne w Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne jest Sprzedający.
 5. Sklep lub Usługodawca – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.gaaneesh.com
 6. Umowa sprzedaży –  umowa sprzedaży na odległość zawierana przez Klienta ze Sprzedającym, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r.  poz. 683). 
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 KONTAKT

 1. Adres Sprzedającego: Stryjenskich 15b lok.85, Warszawa 02-791
 2. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: shop@gaaneesh.com 
 3. Numer telefonu Sprzedającego: +48603521603 oraz +48606145566
 4. Klient może porozumieć się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie. 

§ 4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach prowadzenia Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie wyrażenia zgody przez Klienta na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 6. Umowy o świadczenie Usługi Newsletter w Sklepie jest zawierana na czas nieoznaczony.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili. Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn.
 8. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie oświadczenia na adres  elektroniczny shop@gaaneesh.com bądź adres pocztowy Usługodawcy Ul. Stryjenskich 15b lok 85, Warszawa 02-791. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
 9. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 10. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu. 
 2. Klient jest zobowiązany do określenia sposobu realizacji płatności oraz rodzaju wysyłki.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 4. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę. 

§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.
 2. Na ostateczna cenę Zamówienia składa się cena towaru oraz koszt dostawy (koszt przesyłki), wskazane na stronach Sklepu. 
 3. W przypadku płatności przelewem „tradycyjnym”, Klient powinien poinformować Sprzedającego oraz uzyskać jego zgodę na taką formę płatności, a następnie opłacić zamówienie w ciągu 24h oraz niezwłocznie przesłać na adres e-mail Sprzedającego potwierdzenie zlecenia przelewu. W przypadku braku wpłaty, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. 
 4. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. 
 6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 7. Klient ma możliwość dokonywania zmian w Zamówieniu oraz zmian w danych teleadresowych do momentu zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie”.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedającego w ciągu 48h, przestaje go wiązać.
 9. Warunkiem skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest opłacenie złożonego Zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować Sprzedającego o rezygnacji z Zamówienia. 
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
 • przelew bankowy przez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.a.r.l & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 • przelew bankowy lub płatność kartą przez "shoplo płatności" obsługiwany przez Blue media.
 • karty obsługiwane przez shoplo płatności to: 
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro


 1. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

§ 8 WYSYŁKA I DOSTAWA

 1. Towar wysyłany jest na adres podany w Zamówieniu, chyba że Klient zdecyduje się na odbiór osobisty na obszarze Warszawy
 2. Towar dostarczany jest za Poczty Polskiej lub - na życzenie Klienta - firmy kurierskiej („Dostawca”).
 3. Produkty zamówione przez sklep internetowy Klient otrzyma w ciągu 10 dni roboczych.
 4. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia nie może przekroczyć 21 dni od daty złożenia Zamówienia.
 5. W przypadku odbioru osobistego, powinien on nastąpić w sklepie stacjonarnym Sprzedającego w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 31 lok. 29. W takiej sytuacji, Klient nie ponosi kosztów dostawy.
 6. Zamówienia są obsługiwane przez Sprzedającego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 10-17. Sprzedający powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
 7. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez Dostawcę, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z Dostawcą protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i Dostawcę.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument (w rozumieniu art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy przesłać na adres  pocztowy lub elektroniczny Sprzedającego wraz ze zwracanym Towarem.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.

§ 10 REKLAMACJE 

 1. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży.
 2. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z umową lub posiada wady, Klient powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, a następnie dostarczyć reklamowany Towar do na adres Sprzedającego.  
 3. Reklamacje można składać w formie pisemnej przesyłając oświadczenie na adres pocztowy Sprzedającego lub za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedającego. W wiadomości należy podać szczegółowy opis wady Towaru oraz dane kontaktowe Klienta. 
 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego Towaru.
 5. W przypadku uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt Towaru i przesyłki w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar. 
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu należy składać na adres mailowy Sprzedającego. 
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 11 DANE OSOBOWE  

 1. Sprzedający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z Usługi (złożenia konta) oraz realizacji Umowy sprzedaży (złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych. 
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedającego. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedawcy (newsletter).
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Klientów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres doręczenia (ulica, numer domu i mieszkania, miasto, kod pocztowy), numer telefonu, adres poczty email, nazwa i adres firmy.
 4. Klient w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. 
 5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usługi, oraz wykonania Umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.
 8. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Serwis na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki Prywatności.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów normatywnych mających zastosowanie do działalności obejmującej sprzedaż na odległość. 
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 4. Każdy Klient ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.7.17

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów